Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Νέα Προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016

Ανακοινώθηκε η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και η 7η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016.

Ειδικότερα σκοπός του καθεστώτος “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 405.000.000 ευρώ.

Το καθεστώς “Γενική Επιχειρηματικότητα” έχει ως στόχο την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της συνεργασίας και την αύξηση του μέσου μεγέθους των επιχειρήσεων, την τεχνολογική αναβάθμιση, την διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, την μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, την προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων και εν τέλει την εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων και για τις δύο δράσεις είναι 25/05/2021 και η καταληκτική ημερομηνία 30/07/2021.

Περισσότερες πληροφορίες για την 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” μπορείτε να βρείτε εδώ και για την 7η προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016 εδώ.