Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Ευρωπαϊκός Kανονισμός GDPR 2016/679

Σας ενημερώνουμε ότι τίθεται σε εφαρμογή  ο νέος Ευρωπαϊκός Kανονισμός GDPR 2016/679 της  27.04.2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών  και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

Οι βασικές υποχρεώσεις  επιχειρήσεων και οργανισμών είναι:
  • Η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων
  • Η ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων
  • Να είναι καταλλήλως προετοιμασμένες σε περίπτωση παραβίασης  προσωπικών δεδομένων

Ο νέος Κανονισμός έχει επιπτώσεις στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στις διαδικασίες και τα συστήματα πληροφορικής των εταιρειών που σχετίζονται με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων.

Το ενδιαφέρον είναι άμεσο και έντονο λόγω και του ελεγκτικού μηχανισμού που πρόκειται να επιθεωρεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων- οργανισμών με τον συγκεκριμένο Κανονισμό και την επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Η τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να διασφαλιστεί μέσω της υιοθέτησης Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISMS (Ιnformation Security Management System) κατά ISO 27001. Δείτε εδώ την πλήρη τεκμηρίωση.

Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση σε σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή Διαχειριστικών Συστημάτων κατά ISO 27001 αλλά και άλλων Διεθνών Προτύπων σχετικών με την διαχείριση δεδομένων  (ISO 27017, ISO 22301, ISO 20000 κλπ) αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση της εταιρείας-οργανισμού σας, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.