Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Νέος επενδυτικός Νόμος Ν.4399/2016

Δημοσιεύτηκε ο νέος Επενδυτικός νόμος Ν.4399/2016.

Σκοπός του νέου επενδυτικού νόμου 4399/2016 είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους και την υποστήριξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, η αύξηση της απασχόλησης. Επίσης είναι η βελτίωση της συνεργασίας και η αύξηση του μεσαίου μεγέθους των επιχειρήσεων η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων στην προοπτική μιας κυκλικής οικονομίας, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών, η προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. Τέλος είναι η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στην σελίδα της Motive Συμβουλευτικής για τις τρέχουσες επιδοτήσεις.