Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Ερμού 56 ΤΚ:10563 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 213 0994115 info@motive.com.gr

Γιατί είναι απαραίτητη η πιστοποίηση με ISO 27001;

Το ISO 27001:2013 είναι ένα πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Το ISO 27001:2013, εξασφαλίζει την ύπαρξη επαρκών και κατάλληλων ελέγχων, σε θέματα εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας της πληροφορίας, προστατεύοντας έτσι τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα οφέλη της επιχείρησης – οργανισμού  που έχει πιστοποιηθεί με το ISO 27001 είναι πολλαπλά, ενώ οι απαιτήσεις του προτύπου είναι λογικές και στις περισσότερες περιπτώσεις αυτονόητες.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το πρότυπο συνοψίζονται στην:
  • Μείωση επιχειρηματικού ρίσκου και κόστους
  • Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών
  • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Ανάδειξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
  • Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης   για την αποφυγή επαναλήψεων και περιττού κόστους.
Σε ποιους απευθύνεται το πρότυπο αυτό;

Σχεδόν σε όλους τους φορείς που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα, όπως συμβουλευτικές εταιρίες, νοσοκομεία, φορείς παροχής υπηρεσιών, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς,  εταιρίες πληροφορικής κλπ.

Απευθυνθείτε στο έμπειρο δυναμικό της Motive Συμβουλευτικής, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της οποίας,  αναλαμβάνουν την οργάνωση της εταιρίας σας σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το πρότυπο αυτό.