Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Ενίσχυση Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2022

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών και επιχειρηματική καθοδήγηση (mentoring).

Η παρεχόμενη επιχορήγηση της Δράσης θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στη δημιουργία νέων αλλά και στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, κυρίως στους τομείς της
Αγροδιατροφής/Βιομηχανίας Τροφίμων και Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών.

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός
Επενδυτικής Πρότασης


Η υποψήφια επιχείρηση δύναται να λάβει δωρεά εξοπλισμού ή/και υπηρεσιών πιστοποίησης συνολικής αξίας έως 6.200€ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ημερομηνία
Υποβολής


έως 31/07/2022

Διάρκεια
Υλοποίησης


Η παράδοση των προμηθειών στις επωφελούμενες επιχειρήσεις πραγματοποιείται εντός του διαστήματος Οκτώβριος 2022 - Μάρτιος 2023.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι εγκατεστημένοι (έδρα και παραγωγή) στην Ελλάδα και ανάλογα με την επαγγελματική δραστηριότητα (που βεβαιώνεται από τον δηλωθέντα κωδικό δραστηριότητας-ΚΑΔ), να έχουν μια από τις κάτωθι νομικές μορφές ανάλογα με τον παραγωγικό τομέα στον οποίο ανήκουν:

  • Πρωτογενής τομέας (καλλιέργειες): δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Συνεταιρισμοί/ΚΟΙΝΣΕΠ.
  • Δευτερογενής τομέας (επεξεργασία και μεταποίηση): δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι με τις ακόλουθες νομικές μορφές: Συνεταιρισμός, Ατομική Επιχείρηση, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Οικοτεχνία. Οι Οικοτεχνίες δεν απαιτείται να έχουν δηλώσει ΚΑΔ μεταποίησης, αλλά να δραστηριοποιούνται στους τομείς του Προγράμματος. Επιπλέον, περιλαμβάνονται μεμονωμένοι αγρότες που ασκούν και μεταποιητική δραστηριότητα.

Οι ιδιοκτήτες/μέτοχοι/μέλη/εταίροι των επιχειρήσεων και συνεταιρισμών πρέπει να έχουν ως αποκλειστική επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή για την οποία αιτούνται ενίσχυσης. Η συμμετοχή τους στο εταιρικό σχήμα να αποτελεί την κύρια απασχόληση τους και δε δύναται να είναι Ιδρύματα/Οργανώσεις.

Το αίτημα ενίσχυσης πρέπει να αφορά αποκλειστικά σε:

  1. παραγωγικό εξοπλισμό σχετικό με τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών, κλπ). Οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα δύναται να αιτηθούν καλλιεργητικό εξοπλισμό. Σχετικά με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της απόκτησής του και να είναι προσαρμοσμένος στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες της εκμετάλλευσης.
  2. υπηρεσίες πιστοποίησης (π.χ. ISO 9001, ISO 22000). Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η αμοιβή συμβούλου και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αρχικά με την αίτηση τους μόνο το έγγραφο «Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ)», το οποίο εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του ΤΑXΙS (www.gsis.gr). Εφόσον οι αιτήσεις αξιολογηθούν θετικά κατά το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για να υποβάλλουν τα λοιπά έντυπα τεκμηρίωσης, όπως αυτά αναρτώνται στο «Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων».

Επιλέξιμες Δαπάνες

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ:

i. παραγωγικό εξοπλισμό σχετικό με τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. αποκλείονται λειτουργικά έξοδα, μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων για παροχή υπηρεσιών κλπ). Οι υποψήφιοι που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα δύναται να αιτηθούν καλλιεργητικό εξοπλισμό. Σχετικά με τον καλλιεργητικό εξοπλισμό, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της απόκτησης του και να είναι
προσαρμοσμένος στο μέγεθος και τις λειτουργικές ανάγκες της εκμετάλλευσης.

ii. υπηρεσίες πιστοποίησης (π.χ. iso 9001, iso 22000). Επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν η αμοιβή συμβούλου και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.

Φόρμα Επικοινωνίας

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης  επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 541017, στο 210 6850499 στείλτε μας mail στο info@motive.com.gr, ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και επιπροσθέτως συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι που στελεχώνουν την Motive Συμβουλευτική διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και γνώση της αγοράς.

Ειδικότερα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

Θέτουμε ως προτεραιότητα την κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν να σας ενημερώνουμε άμεσα και έγκυρα για νέες επενδυτικές δράσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και δεσμευόμαστε για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και διαρκή βελτίωσή τους.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site