Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

ISO 20000 (ITSM)

Σε μία προσπάθεια να επιτευχθεί ανταγωνιστική διαφοροποίηση, πρόσβαση σε εξειδικευμένες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, διαχείριση του κόστους των επιχειρήσεων, είναι πλέον ραγδαία αυξανόμενος o αριθμός των οργανισμών και επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών IT (Information Technology Services)  που πιστοποιούνται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC20000.

Το ISO/IEC 20000 είναι το πρώτο Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση των IT υπηρεσιών. Η  πρώτη έκδοση του προτύπου έγινε το 2005. Βασιζόμενο στο  BS 15000, είχε ως σκοπό να ευθυγραμμιστεί με την  ITIL (Information Technology Infrastructure Library) έναν οδηγό βέλτιστων πρακτικών για την λειτουργία των οργανισμών-επιχειρήσεων και διευθύνσεων Παροχής Υπηρεσιών ΙΤ.

Η ITIL είναι το πληρέστερο και διεθνές αναγνωρισμένο πλαίσιο πρακτικών-οδηγιών για τους οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τις υπηρεσίες πληροφορικής τεχνολογίας που παρέχουν προς πελάτες εσωτερικούς (προσωπικό) και εξωτερικούς. H εφαρμογή του ISO/IEC 20000 βασίζεται στην ITIL καθοδήγηση και στις διαδικασίες που πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει ένας οργανισμός-επιχείρηση ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παγκοσμίως αναγνωρισμένου προτύπου ISO 20000.

Οι οργανισμοί- εταιρίες- Διευθύνσεις που παρέχουν υπηρεσίες IT θα πρέπει να επιθεωρηθούν από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης για να λάβουν το πιστοποιητικό. Στη συνέχεια ελέγχονται σε ετήσια βάση για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO 20000.

H στενή σχέση μεταξύ της ITIL και του ISO/IEC 20000 επιτρέπει στις εταιρείες να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις τους στην ITIL και να βελτιώσουν τις επιδόσεις των υφιστάμενων διαδικασιών. Η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO/IEC 20000 δείχνει σε διεθνές επίπεδο την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης των Υπηρεσιών Πληροφορικής (ITSM – Information Technology Service Management) που επιτυγχάνεται με ελεγχόμενες διαδικασίες προς τους   πελάτες, προσωπικό, προμηθευτές και συνεργάτες.

Μάλιστα, το πρότυπο ISO/IEC 20000 προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια σειρά από εταιρείες, των παρόχων υπηρεσιών Πληροφορικής (hardware-software-internet) συμπεριλαμβανομένων  και των εκχωρητών, ASP’s. Η επίτευξη της συμμόρφωσης βοηθά τους οργανισμούς να μειώσουν το κόστος τους. Επίσης, τους βοηθα να βελτιώσουν την ποιότητα των βασικών διαδικασιών διαχείρισης υπηρεσιών πληροφορικής και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε σημαντικές  Διεθνείς και εγχώριες  αγορές. Επιπλέον, η συμμόρφωση με το ISO/IEC 20000 μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος και το χρόνο που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη Νομοθεσία της κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται ο  οργανισμός – εταιρία.

Η Motive Συμβουλευτική που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη είναι πρωτοπόρος στον τομέα του ITSM (Information Technology Services Management). Έχει εφαρμόσει και υποστηρίζει 3 από τους 9 Πιστοποιημένους Οργανισμούς στην Ελλάδα με ISO 20000-1:2011.

Motive Συμβουλευτική

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site