Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety) – ΙSO 39001

Το ISO 39001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety). Το πρότυπο ISO 39001 απευθύνεται σε όλες εκείνες τις εταιρίες οι οποίες διαχειρίζονται στόλο οχημάτων (κάθε κατηγορίας) για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.

Πλεονεκτήματα – Μέσω της εφαρμογής ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, μία εταιρία είναι σε θέση να:
  • Αποδεικνύει την δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού της στόλου είτε πρόκειται για επιβατικά οχήματα είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες διαδρομές κ.α.).
  • Αναγνωρίζει όλους εκείνους τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και την οδική ασφάλεια.
  • Παρακολουθεί δείκτες οδικής ασφάλειας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και υλοποιώντας προγράμματα για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων.
  • Φροντίζει για την συμμόρφωσή της με το νομικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας.
  • Αποδεικνύει την δέσμευση όλων των εργαζομένων της στην οδική ασφάλεια, μέσα από προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
  • Διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις, συμβάντα και ατυχήματα με τρόπο αποτελεσματικό, ενώ μπορεί πλέον να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες σχετικά με κάθε συμβάν, υλοποιώντας ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης των συμβάντων.
  • Μειώνει το ρίσκο για ατυχήματα.
  • Μειώνει το κόστος συντήρησης των οχημάτων και το κόστος των χαμένων ωρών εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους δείκτες παραγωγικότητας.

Η διαχείριση του στόλου (Fleet Management) παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο δύσκολες αποστολές για κάθε Ελληνική επιχείρηση. Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, με βάση τις αρχές του ISO 39001, η εταιρία μπορεί πλέον να αποδεικνύει προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, κράτος, κοινωνία) πως πράττει το καλύτερο δυνατό για την μείωση των οδικών ατυχημάτων.

Η προσπάθεια των Ελληνικών επιχειρήσεων για επιβίωση, καθιστά απαγορευτικό κάθε ατύχημα (οδικό, εργατικό). Κάτι τέτοιο, σε συνδυασμό με την δύσκολη οικονομική συγκυρία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαρασμό κάθε επιχειρηματική προσπάθεια. Η εφαρμογή και πιστοποίηση ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας είναι μία επιλογή θωράκισης των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελούσε μία άκρως πρωτοποριακή ενέργεια, η οποία θα ενίσχυε σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της εταιρίας στο κοινωνικό σύνολο.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site