Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Σύστημα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων – ISO 17025

Το ISO 17025 είναι ένα εξειδικευμένο πρότυπο, το οποίο προδιαγράφει τις αρχές και απαιτήσεις λειτουργίας ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου, κυρίως όσον αφορά στην οργάνωσή του και την ικανότητά του να εκτελεί συγκεκριμένες μετρήσεις.

Το διεθνές αυτό πρότυπο εφαρμόζεται σε όλους τους οργανισμούς που εκτελούν δοκιμές ή και διακριβώσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και διαπίστευση ενός εργαστηρίου κατά ISO 17025 αναφέρεται στην αξιολόγηση της τεχνικής ικανότητας του εργαστηρίου, την επιβεβαίωση της τεχνικής επάρκειας του προσωπικού του και τον αυστηρό έλεγχο της αξιοπιστίας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών μέτρησης.

Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος  που πληροί το πρότυπο ISO 17025 είναι:
  • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου
  • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του προσωπικού και του εξοπλισμού του εργαστηρίου
  • Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site