Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Κλαδικές Μελέτες

Η εκπόνηση κλαδικών μελετών από τους συμβούλους της επιχείρησής μας  στοχεύει στην ανάλυση της δομής ενός συγκεκριμένου κλάδου της οικονομίας μέσα από την αποτύπωση των οικονομικών δεδομένων των κυριότερων επιχειρήσεων. Στόχος είναι η λήψη  των κατάλληλων επιχειρηματικών αποφάσεων προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζει, αλλά και η μελλοντική ανάπτυξή του.

Το περιεχόμενο μίας κλαδικής μελέτης σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:
  • Περιγραφή και ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του κλάδου,
  • Περιγραφή των συνθηκών της αγοράς,
  • Ανάλυση του θεσμικού πλαισίου,
  • Ανάλυση δυνατών/αδύνατων σημείων και προοπτικών/απειλών (SWOT),
  •  Διαμόρφωση σχεδίων δράσης και προγραμματισμός της υλοποίησης του.

Motive Συμβουλευτική,  που πλαισιώνεται από καταξιωμένους συμβούλους επιχειρήσεων με εξειδίκευση τα θέματα που αφορούν το ΕΣΠΑ, έχει εκπονήσει σειρά Στρατηγικών Κλαδικών Αναλύσεων και διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία ώστε να χειρίζεται με επιστημονικό τρόπο και χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site