Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Προκηρύχθηκε το Νέο Πρόγραμμα «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Σκοπός της δράσης είναι η ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, η μεγέθυνσής τους (scale up), η αύξηση της εξωστρέφειας (έμφαση τόσο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες – GVC, όσο και στην προώθηση προϊόντων υψηλής τεχνολογικής αξίας) και η προώθηση της διττής μετάβασης, δηλαδή του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κυκλικής οικονομίας.

Δικαιούχοι της Δράσης : είναι υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ως υφιστάμενες νοούνται οι
επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολήςτης αίτησης χρηματοδότησης.

Ποσό Επιδότησης:
Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Διάρκεια Υλοποίησης:
Ο Δικαιούχος οφείλει να ολοκληρώσει το οικονομικό και φυσικό αντικείμενο της πράξης εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης).

Ενίσχυση της Δράσης :  Καν. Ε.Ε 1407/2013  (Deminimis)

Βασικά Στοιχεία Καθεστώτος

Ημερομηνία
Υποβολής


Από 22/01/2024 και ώρα 12:00 έως 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Προϋπολογισμός
Καθεστώτος


65.000.000€

Ελάχιστο ποσό επενδυτικού σχεδίου


Από 60.000€ έως 400.000€

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 1. Αγροδιατροφική Αλυσίδα: Μεταποίηση προϊόντων φυτικής & ζωικής παραγωγής, Κρασί, Μακεδονική/τοπική κουζίνα.
 2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα: Ευεξία, προσβασιμότητα, αποκατάσταση & ένταξη με έμφαση στην τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, Παραφαρμακευτικά & cosmetics με έμφαση στη χρήση τοπικών προϊόντων.
 3. Ψηφιακές Τεχνολογίες: Ψηφιακός μετασχηματισμός της βιομηχανίας.
 4. Αειφόρος Ενέργεια: Εναλλακτικά καύσιμα & βιοκαύσιμα, γεωθερμία.
 5. Περιβάλλον & Κυκλική     Οικονομία: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Πράσινος Τουρισμός.
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα: Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση, Τρόφιμα, Υλικά, Βιώσιμη κινητικότητα.
 7. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργία και Ένδυση, Δομικά υλικά.
 8. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες: Κινηματογραφική αγορά, Τέχνες & οπτικοακουστικά μέσα, Τουρισμός υγείας, τρίτης ηλικίας και ευπαθών ομάδων, Πολιτισμός για ευπαθείς ομάδες και άτομα τρίτης ηλικίας.
Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. Οι επιχειρήσεις με δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, θα πρέπει να υποβάλουν Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής από την σχετική υποχρέωση, με σχετική τεκμηρίωση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε εφτά (7) ευρύτερες κατηγορίες και έχουν ως ακολούθως:

      Δαπάνες προσωπικού  

 • Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού-->έως 15.000€ - 1 ΕΜΕ.

Δαπάνες Εξοπλισμού Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων

 • Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείο,Παραγωγικός & Μηχανολογικός, Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων)-->έως 50% του επιχορηγούμενου Π/Υ & έως 50.000€.

 

Δαπάνες για Κτήρια, Γήπεδα, Εγκαταστάσεις & Περιβάλλοντα Χώρο

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος-->έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

 • Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλουςàέως 6.000€
 • Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού-->έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών μελετών ανάπτυξης προϊόντων ή και διεργασιών-->έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα-->έως 3 πιστοποιητικά και έως 3.000 / Πιστοποιητικό.
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding-->έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ.
 • Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας -->έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

Δαπάνες Λογισμικού

 • Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού-->έως 60% του επιχορηγούμενου Π/Υ.

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης

 • Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις-->έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ και έως 3.000 / έκθεση.
 • Λοιπά έξοδα προβολής - προώθησης και δικτύωσης.

Έμμεσες Δαπάνες

 • Έμμεσες Δαπάνες (7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)-->Υποχρεωτική κατηγορία)

 

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα επιδότησης  επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310 541017/ 210 6850499 ή στείλτε μας email στο info@motive.com.gr, ή χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.
Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Αναλαμβάνουμε για τους πελάτες μας όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και επιπροσθέτως συνεχίζουμε να τους υποστηρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι την σύνταξη της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης και την εκταμίευση του συνόλου της επιχορήγησης.

Οι Εξειδικευμένοι Σύμβουλοι που στελεχώνουν την Motive Συμβουλευτική διαθέτουν μεγάλη εμπειρία, υψηλό επιστημονικό υπόβαθρο αλλά και γνώση της αγοράς.

Ειδικότερα, βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τις εξελίξεις της αγοράς, με τις προκλήσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον και είμαστε σε θέση να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης

Θέτουμε ως προτεραιότητα την κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και την δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί του μέσα από συνεχή υποστήριξη και επικοινωνία. Αναλαμβάνουμε λοιπόν να σας ενημερώνουμε άμεσα και έγκυρα για νέες επενδυτικές δράσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και δεσμευόμαστε για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και διαρκή βελτίωσή τους.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site