Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας

Το πρότυπο ISO 37001:2016 Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας – Anti-Bribery Management Systems (ABMS) έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Κατευθύνει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν. Ειδικότερα, το ISO 37001:2016 καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.Μερικά από τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει το πρότυπο είναι:

 • Εφαρμογή κατάλληλων ελέγχων στο προσωπικό του οργανισμού, με στόχο τη συμμόρφωση με την πολιτική κατά της διαφθοράς και το ABMS (Anti-bribery Management System).
 • Εκπαίδευση του προσωπικού σύμφωνα με την πολιτική κατά της δωροδοκίας και του ABMS.
 • Εφαρμογή κατάλληλων ασφαλιστικών δικλίδων για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας.
 • Εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου προμηθειών, εμπορικών και λοιπών μη οικονομικών συναλλαγών για τη μείωση του κινδύνου δωροδοκίας.
 • Εφαρμογή ελέγχων για δώρα, φιλοξενία, δωρεές και παρόμοια οφέλη με στόχο την αποφυγή χρήση τους για σκοπούς δωροδοκίας.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τη δραστηριότητα και τον κλάδο τους. Πιο συγκεκριμένα, το πρότυπο έχει εφαρμογή σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς οργανισμούς και μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη στον οργανισμό. Ακολουθώντας την δομή του ANNEX SL, το πρότυπο ISO 37001, μπορεί να συνδυαστεί τόσο στην εφαρμογή του, όσο σε επίπεδο πιστοποίησης με άλλα πρότυπα που ακολουθούν την ίδια δομή, όπως το ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ISO 27001 κ.ά.

Η εφαρμογή και η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001 είναι σημαντική καθώς παρουσιάζει τα εξής οφέλη:

 • Διασφαλίζει για τους μετόχους, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες, ότι ο οργανισμός λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της δωροδοκίας.
 • Καθιστά τον οργανισμό πιο αξιόπιστο και βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του
 • Προσδίδει προστιθέμενη αξία στη φήμη ενός οργανισμού.
 • Αυξάνει τη διεθνή αναγνώριση του οργανισμού με την επίδειξη της συμμόρφωσής του με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία.
 • Αποτελεί τεκμήριο για έναν οργανισμό σε περίπτωση έρευνας για περιστατικό διαφθοράς.
 • Η ύπαρξη ενός ανεξάρτητα πιστοποιημένου συστήματος ISO 37001 αποτελεί απόδειξη για έναν εισαγγελέα ή δικαστή ότι ο οργανισμός έχει προβλέψει και εφαρμόσει τις κατάλληλες διαδικασίες πρόληψης της διαφθοράς.

Η Motive Συμβουλευτική, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης αναλαμβάνει να προετοιμάσει την επιχείρησή σας για την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016.

GDPR ProΕναρμόνιση επιχειρήσεων με τον κανονισμό GDPR

Η GDPR Pro, σε συνεργασία με την Motive Συμβουλευτική, υλοποιεί έργα εναρμόνισης επιχειρήσεων - οργανισμών με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Επισκεφτείτε το site