Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Προκήρυξη Προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 14.000.000€. Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014- 2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης χωρίζεται ως εξής:

  • Δικαιούχοι κατηγορίας Α- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: 20% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
  • Δικαιούχοι κατηγορίας Β- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης
  • Δικαιούχοι κατηγορίας Γ- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΣΤΙΑΣΗ : 40% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσια δαπάνης

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.