Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη,Παραδείσου 14 ΤΚ:15125 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια πρώτων υλών» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 330.000.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορηγεί τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις για την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.