Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή​. Τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 519,6 εκατ. ευρώ για την επόμενη εξαετία, […]

Προδημοσίευση Προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα: «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» το οποίο αποτελεί μέρος της προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον […]

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Προδημοσιεύτηκε η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 €. Στόχος της είναι η αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων […]

«Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων», Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Προκηρύχθηκε νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων» του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150.000.000€. Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η […]

Προκήρυξη Δράσης “Έξυπνη Μεταποίηση”

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς δικαιούχες επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Στόχος είναι η επιδότηση επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, […]

Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της εμβληματικής Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027», η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της […]

Προκήρυξη προγράμματος επιδότησης «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων»

Προκηρύχθηκε νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150.000.000€. Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου […]

«Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», Αναπτυξιακός Νόμος 4887-2022

Προκηρύχθηκε νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022  «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του οποίου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 150.000.000€. Για την υπαγωγή στο παρόν καθεστώς απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του […]

Πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» του όποιου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 162.440.000,0 €. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: […]

Πρόγραμμα επιδότησης “Ψηφιακά Εργαλεία MME”

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα <<Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ >> του όποιου ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 180.000.000,00 ευρώ και επιμερίζεται στις παρακάτω κατηγορίες: Από 0.1 έως 10 ΕΜΕ : 90.000.000,00 € Από 10,01 […]