Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή​. Τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχονται σε 519,6 εκατ. ευρώ για την επόμενη εξαετία, 363,7 εκατ. ευρώ εκ των οποίων αποτελούν τη συνεισφορά της ΕΕ.

 Υποστηριζόμενες δραστηριότητες:

  • Το 57% των κονδυλίων του προγράμματος θα διατεθεί για τη βιώσιμη αλιεία
  • Το 25% θα επενδυθεί στη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, στη μεταποίηση και την εμπορία
  • Το 13% θα διατεθεί για τη βιώσιμη γαλάζια οικονομία στις παράκτιες, νησιωτικές και εσωτερικές περιοχές
  • Το 2% θα επενδυθεί στην ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών.

 

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν στους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.​

Το ελληνικό πρόγραμμα θα συμβάλει στις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και στη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Η ψηφιακή μετάβαση μάλιστα των ελληνικών τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του προγράμματος, το οποίο εξετάζεται σε σχέση με τη στήριξη των επενδύσεων στην καινοτομία και την παρέμβαση για τον έλεγχο της αλιείας.

Η χρηματοδοτική στήριξη θα συμβάλει επίσης στην κατάρτιση και την εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης για τις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές και τους τόπους Natura 2000 και στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης.