Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Προκήρυξη Πρoγράμματος «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 60.000.000€.  Το ποσό κατανέμεται ενδεικτικά́ σε 50 εκατ. ευρώ́ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 10 εκατ. ευρώ́ για Μεγάλές Επιχειρήσεις.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά ενίσχυση Μικρομεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων Εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πριν από́ την υποβολή́ της αίτησης χρηματοδότησης ο λήπτης της ενίσχυσης πρέπει να έχει ήδη προχωρήσει στην προμήθεια, αποπληρωμή́ των θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού́ χώρου καθώς και στη σχετική́ εγγραφή́ στα λογιστικά́ βιβλία της επιχείρησης

Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενημερωθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.