Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη, Λ. Συγγρού 151 ΤΚ:17121 Αθήνα

+30 2310 541017,+30 2106850499 info@motive.com.gr

Προκήρυξη Προγράμματος «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19»

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου “Elevate Greece” για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19» με την συνολική Δημόσια Δαπάνη να ανέρχεται σε 60.000.000 €. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων  της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό  επιχορήγησης τα 5.000,00€  και μέγιστο τα 100.000,00€.

Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα δημόσια στήριξη  προκειμένου  να  διασφαλιστεί  ότι  στην  αγορά θα υπάρξει  επαρκής ρευστότητα για την  αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID‐19.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά τηνενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece” με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη Δράση ενημερωθείτε εδώ.