Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«Νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ»

Προκηρύχθηκε τo Πρόγραμμα :«Νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ»

Βασικός σκοπός: Η έναρξη λειτουργίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχει σαν βασικό σκοπό την διευκόλυνση πρόσβασης των ΜμΕ επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση , την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους και την παράλληλη εδραίωση τους στην Ελληνική Αγορά. Στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται ότι θα διατεθούν σε ΜμΕ επιχειρήσεις δάνεια ύψους 2,2, δισ. ευρώ- με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα- με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τον κύκλο των χρηματοδοτούμενων ΜμΕ και την περίμετρο δανεισμού τους.

Το  ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων:

Δικαιούχοι της Δράσης: Μικρομεσαίες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις και Νεοσύστατες οι οποίες λειτουργούν λιγότερο από 5 έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλώ πατήστε εδώ