Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

“ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027”

Δημοσιεύτηκε η Δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027» 

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι της Δράσης : α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης θα πρέπει να αφορούν σε έργα Έρευνας και Καινοτομίας και να εντάσσονται σε μια από τις τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Καθεστώς Ενίσχυσης: Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής (Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής :

06/06/2024 10/07/2024 και ώρα 15:00 (Παρέμβαση Ι, ΙΙ)

 06/06/2024  έως εξαντλήσεως του π/υ (Παρέμβαση ΙΙΙ, ΙV)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιδοτούμενο Πρόγραμμα, πατήστε εδώ