Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

ΔΕΣΜΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

Προκηρύχθηκε η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» προϋπολογισμού 700.000.000 €, η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

   Από 22/03/2023, 12: 00 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για πεισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ