Αρκαδίας 2 ΤΚ:11526 Αθήνα,Φράγκων 12 ΤΚ: 54626 Θεσσαλονίκη

+30 2106850499,+30 2310 541017, info@motive.com.gr

«ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στοχεύουν στη χρηματοδότηση σημαντικών
ιδιωτικών επενδύσεων, χρηματοδοτούμενων κατά τουλάχιστον με 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών
και δάνεια προερχόμενα από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και Ευρωπαϊκούς Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΕΤΑΑ-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια
από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και
περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι
επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών
του επενδυτικού σχεδίου.
β. Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
γ. Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
δ. Οχήματα αγορά, Οχήματα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).
ε. Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/ συνδρομές).
στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).
ζ. Μετακινήσεις/εξοδολόγια.
η. Υπηρεσίες τρίτων.
θ. Αναλώσιμα.
ι. Λειτουργικά έξοδα
ια. Κόστος κεφαλαίων.
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης,
ΦΠΑ, κ.λπ.).
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δανειοδότηση μέσω του ΤΑΑ, παρακαλώ πατήστε εδώ